(Nederlandse versie)
Strapatsen (Ramon) is elke dag met muziek bezig, met muziek MAKEN welteverstaan. Hij bruist naar eigen zeggen altijd van de inspiratie. Soms fluistert hij, dat een moeizame jeugd een eindeloze voedingsbodem voor zijn inspiratie vormt. Hoe het ook zij, Ramon maakt vooral nieuwe muziek.
En daarbij hanteert hij bijna ambachtelijke methoden. Natuurlijk checkt hij de laatste nieuwe plugins, maar hij weet zelf heel goed welke effecten hij wil bereiken, dus doet hij veel bewerkingen gewoon met de hand. Met weinig gereedschap veel bereiken, lijkt zijn credo.
Onlangs vertrok hij voor zijn inkomen naar Duitsland, maar de muziek bood hem die ruimte niet. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel keerde hij terug naar Nijmegen, om zijn aangegane verplichtingen in de muziek, na te komen.
Strapatsen is in 2014 gevraagd om een soundscape bij een filmvertoning in Lux te maken, voor Extrapool leverde hij sfeervolle sounds aan, waarmee een app van kunstenaar Klasien vd Zandschulp gevuld is, die de luisteraar/wandelaar op een muzikale ontdekkingstocht door Nijmegen voert. Ook trad Strapatsen laatst op als DJ. Nu wil hij zich dus verder gaan bekwamen, in het mixen en maken van live sets. Al die activiteiten in de muziek, dragen zijn exclusieve herkenbare stempel. En als je zo te werk gaat, kan het succes natuurlijk niet lang uitblijven.
Ramon is een maker, maar zeker geen volger. Hij vlecht met emoties en wisselende sferen zijn muziek in elkaar. En dat laat de luisteraar zelden onberoerd. Toch is Ramon geen vleermuis, die alleen maar in zijn studiootje te vinden is. Hij doet ook nog enthousiast vrijwilligerswerk, op festivals bijvoorbeeld.
Daarom wordt het hoog tijd dat zijn schare trouwe fans nu eens wat groter wordt, want de vraag is niet meer óf Ramon op grote schaal doorbreekt, maar nog slechts wanneer… En zijn echte oprechte bescheidenheid, rondom al deze ontwikkelingen, siert hem. Hij blijft gewoon, benaderbaar.
Ramon Strapatsen leeft in Nijmegen en is ook actief onder andere aliassen als Bucky Lastard, Kræk , Flutt:3r By, Brakke Bietjes Bakker, Bonuskaart, Tamme Herders (collectief), Kameleon String Sound System. Zoek hem op Soundcloud, of Facebook.

(English version)
Strapatsen (Ramon) fills every day with music, MAKING music that is. He is in his own words always buzzing with inspiration. Sometimes he whispers, that a difficult childhood is an endless breeding ground for his inspiration. Anyway, Ramon mainly makes new music.
And he uses almost artisanal methods. Of course he checks the latest plugins, but he knows very well what effects he wants to achieve, so he’s just doing a lot of editing by hand. Achieving much, with a few tools, seems to be his credo.
Recently, for his income he left to Germany, but the music wouldn’t let him. With great sense of responsibility, he returned to Nijmegen, to meet the deadlines he agreed to, about his music.
Strapatsen was asked in 2014 to create a soundscape at a film screening in Lux. For Extrapool he delivered atmospheric sounds, for an app by artist Klasien vd Zandschulp with which the listener / walker can enjoy a musical exploration of Nijmegen. Strapatsen also acted as a DJ recently. Now he wants to become proficient in mixing and creating live sets as well. All those activities in music, wear his exclusive and recognizable stamp of approval. And when you produce music in this fashion, success will be inevitable in the long run.
Ramon is a maker, but not a follower. He braids with varying emotions and moods his music together. And that leaves the listener rarely untouched. Yet Ramon is not a bat, which can only be found in his little studio all the time. He is also an enthusiastic volunteer, at festivals for example.
Therefore, it is time that his loyal fanbase becomes a little bigger, because the question is no longer whether Ramon will be renowned on a bigger scale, but only when it will happen … And his real genuine modesty, around all these developments, adorns him. He just stays the way he is, approachable.
Ramon Strapatsen lives in Nijmegen, and is also active under other aliases as Bucky Lastard, Kræk, Flutt: By 3r, Brakke Beetroot Bakker, Bonuskaart, Tamme Shepherds (collective), Chameleon String Sound System. Find him on Soundcloud, or Facebook.

written by Sander J Alkemade – Sept 2014